Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

"ΑΠΟ ΤΟ 1991 ΕΧΟΥΝ ΕΝΩΘΕΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ"!!!! ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ !!!


Ως γνωστόν, δυστυχώς, το Πατριαρχείο της Αντιόχειας , έχει επισήμως ενωθεί με τους αιρετικούς Μονοφυσίτες, από το 1991.


Μάλιστα ο Πατριάρχης Αντιοχείας, κατόπιν συνοδικής σχετικής αποφάσεως του, ορίζει πότε θα ιεροπρακτεί Μονοφυσίτης και πότε, "Ορθόδοξος", ανάλογα με το πλήθος των πιστών που έχει κάθε θρησκευτική κοινότητα.
Το κείμενο έχει ως εξής:
ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Η Αγία Σύνοδος της Αντιοχείας απεφάσισε τα εξής:
1. Τον πλήρη και αμοιβαίο σεβασμόν των δύο εκκλησιών ως προς το τελετουργικόν των, την πνευματικότητα, την κληρονομίαν και τους Αγίους πατέρας και την πλήρη προστασίαν των λειτουργικών πράξεων και της Αντιοχείας και της Συρίας.
2. Την ενσωμάτωσιν των πατέρων και των δύο εκκλησιών και της παραδόσεως των γενικώς εις τα χριστιανικά επιμορφωτικά προγράμματα και την θεολογίαν καθηγητών και μαθητών.
3. Την αποφυγήν του να δέχωνται μέλη μιας εκκλησίας εις την άλλην, όποιοι και αν είναι οι λόγοι.
4. Την διοργάνωσιν συνάξεων των δύο Συνόδων οποτεδήποτε υπάρξει ανάγκη.
5. Να παραμείνει κάθε εκκλησία ως σημείον αναφορας δια τα μέλη της εις θέματα αφορώντα γάμον, διαζύγιον, υιοθεσίαν κλπ.
6. Εάν δύο επίσκοποι δύο διαφορετικών εκκλησιών συναντηθούν δια πνευματικήν τελετήν, θα προϊσταται εκείνος που θα έχει το μεγαλύτερον ποίμνιον. Αλλά αν είναι εις το μυστήριον του γάμου, θα προϊσταται ο επίσκοπος της εκκλησίας του νυμφίου.
7. Ο,τι έχει αναφερθει προηγουμένως δεν ισχύει κατά τον συνεορτασμόν επισκόπων εις την Θείαν Λειτουργίαν.
8. Ο,τι έχει λεχθει εις το αριθμ. 6 άρθρον, ισχύει δια τους κληρικούς και των δύο εκκλησιών.
9. Εάν ένας ιερεύς μιας εκ των δύο εκκλησιών τύχη να είναι εις κάποιαν περιοχήν, θα τελέση τα θεία μυστήρια δια τα μέλη και των δύο εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένης και της Θείας Λειτουργίας και του μυστηρίου του γάμου.
Ο ίδιος ιερεύς θα κρατήση ανεξάρτητον αρχείον και δια τας δύο εκκλησίας και θα μεταφέρη την καταγραφήν των μελών της αδελφής εκκλησίας εις την πνευματικήν της εξουσίαν.
10. Εάν δύο ιερείς και των δύο εκκλησιών τύχη να ευρίσκωνται εις κάποιαν κοινότητα, θα εναλλάσσονται, και εις περίπτωσιν συνεορτασμού θα προϊσταται εκείνος με το μεγαλύτερον ποίμνιον.
11. Εάν επίσκοπος από μίαν εκκλησίαν και ένας ιερεύς από την αδελφήν εκκλησίαν τύχη να συνεορτάζουν, θα προϊσταται, όπως είναι φυσικόν, ο επίσκοπος, ακόμη και αν ευρίσκεται εις την κοινότητα του ιερέωω, εφόσον θα υπάρχουν λαϊκοί και από τας δύο εκκλησίας.
12. Χειροτονίαι εις τους βαθμούς της ιερωσύνης γίνονται από την πνευματικήν αρχήν των υποψηφίων εις κάθε εκκλησίαν, κατά προτίμησιν με την παρουσίαν αδελφών από την άλλην αδελφήν εκκλησίαν.
13. Ανάδοχοι και μάρτυρες γάμου επιτρέπεται να επιλέγωνται από τα μέλη και των δύο εκκλησιών χωρίς διάκρισιν.
14. Εις όλας τας κοινάς εορτάς θα προϊσταται ο αρχαιότερος τη τάξει ιερεύς.
15. Όλοι οι οργανισμοί των δύο εκκλησιών θα συνεργάζωνται εις όλα τα θέματα, μορφωτικά, παιδείαν και κοινωνικά δια την ανάπτυξιν του αδελφικού πνεύματος.
Σας υποσχόμεθα, με αυτήν την ευκαιρίαν, ότι θα συνεχίσωμεν να ενισχύωμεν την σχέσιν μας με την αδελφήν εκκλησίαν και όλας τας άλλας εκκλησίας με σκοπόν να γίνωμεν όλοι μία κοινότητα κάτω από ένα Ποιμένα.

agioskosmas.gr