Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΣΗ χάρις που έλαβε από τον Κύριο Ιησού Χριστό είναι εκτός το να θεραπεύει καρδιοπαθείς πάντα με την πίστη του ασθενούς, και την επιπλέον χάριν να λύει κάθε είδους μαγεία, να φυγαδεύει δαίμονες να θεραπεύει ασθένειες ματιών νευρασθένειες ,σεληνιασμένους, και από παθήσεις εξανθημάτων ελκών και μυρμηγκιών και της βασκανίας.

ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΞΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΣ
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο ρυσαμενος με εκ χειρός του αποστατου Δομετιανου.

Ο επαμβλυνας πασας τας κατ`εμου επινοιας και μηχανάς αυτού. Ο τη αηττητω δυναμει του Σταυρου Σου κατασφαλισας με και σωαν εκ του διασυρμου των ιππων διαφυλαξας.

Ο παράσχων μοι την ισχυν καταβαλειν τον πολυμηχανον εχθρον εν τω σκαμματι του μαρτυριου.

Αυτος και νυν, Δέσποτα, λύτρωσαι την μιανθείσαν ταις βιοτικαίς ηδοναίς ψυχήν μου εκ τού βυθού της απωλείας, εν τω απερχέσθαι με εκ του φθαρτού τούτου κόσμου,και δια της μετανοίας κάθαραν παράστησον προ του αδεκάστου και φρικτού βήματός σου.

Δός δόξαν τω ονόματι Σου και ενίσχυσον με έως τέλους κατίσχυσαι των ορατών και αοράτων εχθρών μου.

Παντί δε τω επικαλουμένω Σε μετα πίστεως ,δι` εμου της δούλης Σου Ξενίας ,η την ημέραν της προς Σε τον αθάνατον και μόνον αληθινόν Θεόν εκδημίας μου μεμνημένω και ταυτην εορτάζοντι η την εμην εικονα κατεχοντι και ταυτη πιστως προσπελαζοντι, η την δεησιν μου ταυτην αναγινωσκοντι και το μαρτυριον μου μελετωντι βοηθειαν εν παντι και ψυχικην σωτηριαν. Και ως ελυσας Κύριε, πασαν κατ`εμου του απεχθους τυραννου μου μαγειαν και επαοιδιαν και ανωτεραν της επηρειας αυτων ετηρησας με, ουτως αφάνισον τη ανυπερβλητω και κραταια δυναμει σου, και εκ του δούλου (δεινος), του αιτουντος βοηθειαν παρα Σου, δι`εμου της ταπεινης Σου δουλης, πασαν γοητειαν η μαγγανείαν, πάσα φαρμακείαν η επαοιδίαν και πασαν βασκανιαν η αστρομαντειαν, εν παντι αντικειμένω η τοπω ανηκοντι αυτω γενομενην, εν τω αιθερι, εν τη γη και υποκατω της γης, εν τω αερι, εν τοις γλυκεσιν υδασι των λιμνών και ποταμών και των φρεάτων και τοις αλμηεσι των θαλασσών.

Και ον τροπον εκρυπτει ο ανεμος χνουν απο προσώπου της γής, ουτω διασκορπισθητωσαν και αφανισθητωσαν και λυθητωσαν υπο του μισόκαλου δαίμονος ένθα κείνται και ωτινι τρόπω η σημείω η οργάνω η ύλη ποιηθέντα και εν οιωνδητινι αριθμω μετρηθέντα και ωτινι των αστερισμων κατονομασθέντα εν νυκτί, η εν ημέρα, εν τω φωτί η εν τω σκότει.

Απάλλαξον δε πάσης της εξ` αυτων επηρείας τον προς Σε τον φιλάνθρωπον και εύσπλαχνον Θεον καταφυγοντα πιστον δουλον σου (δεινα) και την ταπεινήν σου Μάρτυρα Ξενίαν εις πρεσβειαν προσαγοντα, παντος ψυχικού και σωματικου δεσμου η ασθενειας η γοητειας η μαγγανειας η αστρολογίας η νεκρομαντείας η επαοιδιας και βλαβης του πονηρου δι` εργου η δια λογου η δια δαιμονων η δι` ανθρώπων ενεργηθεισης.

Τήρησον αυτον φυλάττοντα τας εντολάς σου και αβλαβή πασης των πονηρων πνευματων κακώσεως, και αξιωσον γενεσθαι μετοχον των αιωνιων Σου αγαθών, οτι ευλογητός ει εις τους αιώνας.

Αμην.