Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ Η ΜΑΛΛΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:


Ο ΑΡΧΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΚΟΝΤΑΣ-ΑΚΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΙΔΕΥΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΥΘΙΣΕ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ!
ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΕΣΤΟΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ!
ὑπό τοῦ Θεολόγου, Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα

Ἐννοεῖται ὅτι θά ἐπανέλθωμε ἀναλυτικῶς.Ὡστόσο ἐπειδή οἱ ὧρες εἶναι πλέον δραματικές γιά τό μέλλον τῶν πιστῶν, τολμοῦμε μέ τήν ἐπίκληση τῆς βοηθείας τοῦΘεοῦ νά διατυπώσουμε τό πρῶτο συμπέρασμα γιά τήν σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς Κρήτης.

Ἡ Σύνοδος αὐτή δέν ἦταν ποτέ δυνατόν νάὀρθοδοξοποιηθεῖ! Διατί; Διότι συνελήφθη,ἐκυοφορήθη καί ἐγεννήθη ἡ ἰδέα τῆς συγκλήσεώς της ἀπό ἀλλοτριωμένους τῆςὈρθοδοξίας «ἐπισκόπους», διεφθαρμένους περί τήν Πίστη καί μασώνους, ὅπως ὁπροδότης τῆς Πίστεως πατριάρχηςἈθηναγόρας καί πολλοί ἄλλοι,ἀποκλειστικῶς πρός χάριν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί μέ ἀποκλειστική προοπτική τήν ἐν τῶ Οἰκουμενισμῶ ἑνότηταὅλων τῶν αἱρετικῶν ἀσχέτως δογμάτων!

Ἀκόμη καί ἐάν τά τελικῶς ἐγκριθέντα Κείμενα ἔχουν κατά πολύ ἤ καί πλήρωςὀρθοδοξοποιηθεῖ, ἡ οὐσία εἶναι ἀλλοῦ! Ὁσκοπός τῆς Συνόδου δέν ἦταν κυρίως ἡἔγκριση τῶν κοσμικῶν αὐτῶν Κειμένων παραπλανήσεως τῶν ἀφελῶν καίἀποπροσανατολισμοῦ ἐκ τοῦ ἑνός οὗ ἔστι χρεία!

Ὁ σκοπός τῆς Συνόδου ἦταν δόλιος καίἐντέχνως σχεδιασμένος. Ὁ σκοπός τῆς Συνόδου ἦταν νά νομιμοποιηθεῖ ἡκατάργηση τῆς Πενταρχίας στήν ὀρθόδοξοἈνατολή καί νά καθιερωθεῖ ἡ ὑπεροχή τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ἐν προκειμένω τοῦ ὀργάνου καί ἀρχηγέτου τῆς παναιρέσεως κ. Βαρθολομαίου, ὡς ἀρχηγοῦκαί Προκαθημένου τῆς ὀρθοδοξίας, προκειμένου αὐτός στά μεσοδιαστήματα τῶν παρομοίων Συνόδων πού θάἀκολουθήσουν τήν λήξασα σήμερον νάἐμπορεύεται τήν Ὀρθοδοξία καί νά παζαρεύει τήν προαγωγή της, κυρίως μέ τόν ἀντίθεο Παπισμό!

Ἀκόμη σκοπός τῆς Συνόδου ὁ ὁποῖος καίἐπετεύχθη πλήρως, ἦταν νά νομιμοποιηθεῖἡ μέχρι τώρα πορεία καί δράση τῆςἀντιχρίστου Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, δηλαδή τῆς ἐξαπλώσεως ἐν τῆ ὀρθοδοξία τῆς λύμης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί νάἀμνηστευθοῦν τά μέχρι σήμερα διαπραχθέντα φοβερά κατά τῆς Πίστεωςἐγκλήματά της, ὅπως ἡ ἵδρυση τοῦἐκκλησιομάχου καί παναιρετικοῦ Π.Σ.Ε. καίἡ βλάσφημη ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας μεταξύὈρθοδοξίας καί Παπισμοῦ τοῦ 1965, καί πολλά ἄλλα!

Τέλος, ὡς σκοπός αὐτῆς τῆς Συνόδου πρέπει νά θεωρεῖται καί ἡ κατόπιν τῶν δύο ὡς ἄνω στοχεύσεων λύσις τῶν χειρῶν τοῦ κ. Βαρθολομαίου διά νά προχωρήσειἐντατικῶς στήν ὁλοκλήρωση τῆς προδοσίας τῶν σκοπῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ πρώτηἐργολαβία του τήν ὁρατή καί στούς τυφλούς ἕνωση μέ τόν Παπισμό, ἀποστολή πού τοῦ ἔχει ὡς ἀποστολή ἀνατεθεῖ ἀπό ξένα σκοτεινά πολιτικά καί ὄχι μόνον κέντρα!
Ἡ ἐναρκτήρια εἰσήγησή του τά ἀπεκάλυψεὅλα γιά ὅποιον ἐδιάβαζε πίσω ἀπό τίς λέξεις του. Ἡ ἐπισφράγιση ὅμως ἤλθε μέ ὅσα φρικτά, αἱρετικά καί βλάσφημα εἶπε καίἔκανε (ὁ κ, Βαρθολομαῖος) μόλις πρίν ἀπό λίγο κατά τήν λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς αἰσχρῆς πνευματικῶς καί Ληστρικῆς ψευδοσυνόδου του.

Ἐφ’ ὅσον, δέν σηκώθηκε κανείς νά τοῦ πεῖτό «οὐκ ἔξεστί σοι» δόλιε ὑποκριτάἀρχιαιρεσιάρχα καί νά βροντοφωνάξει τό «Στῶμεν καλῶς», καμμία πλέον ἐλπίδα δέν μπορεῖ νά στηριχθεῖ στούς ἑκατοντάδες πνευματικῶς εὐνουχισθέντας καί δηλητηριασθέντας ἤ μεθυσθέντας, ἐκ τοῦποτοῦ τοῦ κερασθέντος ὑπό τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ πιστοῦὑπηρέτου αὐτῆς, πεπτωκότας ἐπισκόπους!

Ἤδη ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει μεγάλως νά θρηνεῖ γιά πτώσεις δοκούντων εἶναι μεγάλοι Θεολόγοι καί ἐπιτηδείως ὡς τοιούτων κολακευομένων, ὅπως ὁΜητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος, τόν ὁποῖο ἐκτιμούσαμε βαθύτατα, πλήν ὅμως ἦλθε ἡ δοκιμασία καί εὑρέθη ὄχι μόνον ἀνελπίστως ρηχός καί φοβισμένος καί ἐλλειπής, ἀλλά καί ἀπογοητευτικῶς συμβιβαστικός καί δουλοπρεπής!
Κυριολεκτικῶς θά τρίζουν τά κόκκαλα τοῦπαπαΓιάννη τοῦ Ρωμανίδη γιά τήν πρόσδεσή του (τοῦ κ. Ἱεροθέου) στό ἅρμα τοῦ οὐνίτου καί κακίστου τῆ γνώμη Βαρθολομαίου, συμφιλιάζων μέ τόν αἱρετικό Ζηζιούλα καί ὅλο τόν ἐσμό τῶν φιλαιρετικῶν ὁπαδῶν του. Πῶς εἶναι δυνατό νά θυσίασε τήν ἀλήθεια πού μέχρι χθές παρρησία ὁμολογοῦσε χάριν ἑνός φθαρτοῦκαί προσκαί ρου θρόνου καί τῆςἀναγνωρίσεώς του ὑπό τῶν υἱῶν τῆςἀπωλείας; Κρίμα καί ἀλοίμονον μυριἀκις!

Ἡ Ὀρθοδοξία ἑάλω! ! !
ΤΩΡΑ ἀπαιτεῖται κατόπιν προσευχῆς, συνέσεως καί μετά φόβου Θεοῦ καίἀφοβίας ἀνθρώπων ΟΜΟΛΟΓΙΑ Πίστεως,ἀποκήρυξη τοῦ αἱρετικοῦ Βαρθολομαίου καί τῶν σύν αὐτῶ καί πάντων τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς.

ΑΥΡΙΟ κρίνεται καί ὁ ἀνδρισμός τῶν Κρητικῶν καί ἡ στάση των ἔναντι τῶν κομψευομένων ψευδεπισκόπων τοῦἀντιχρίστου Οἰκουμε-νισμοῦ, εἰς τό ἐάν θάἐπιτρέψουν νά μολύνη μέ τήν ἀνίερηἱερουργία του καί τήν ἀνάγνωση τῶν θεομισήτων Μηνυμάτων τῆς ληστρικῆς Συνόδου καί ἄλλον Ναό καί δή τῶν ἉγίωνἈποστόλων ὁ κοινωνός τῶν σταυρωτῶν αὐτῶν ἀπίστων, μετά τῆς ἀτίμου συνοδείας του!

Δέν μποροῦν νά ἐμφανίζονται ὡς ὀρθόδοξοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἐκάθησαν ὡς βδέλυγμαἐπάνω στούς θρόνους τῶν ἉγίωνἈποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας καί δέν αἰσχύνονται ἐν μέση ὑποτίθεται «Ἁγία καί Μεγάλη Συνόδω» νά χαριεντίζονται καίἐρωτοτροποῦν μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Υἱοῦ τοῦΘεοῦ ἀμετανοήτους αἱρετικούς, νά εὐχαριστοῦν καί τούς χορευτές καί τραγουδιστές πού τούς διασκέδασαν (!!!) στό κοπιαστικό ἔργο τους (πρίν λίγο τόἔπραξε αὐτό ὁ ἀνεκδιήγητος καίἀχαρακτήριστος Βαρθολομαῖος καί μάλιστα τόν εἶδαν καί τόν ἄκουσαν ἀπό τηλοψίαςἀνά τό πανελλήνιο!) καί τό χείριστο νάἐρεύγονται ὡς ἀπύλωτα στόματα τοῦ Ἅδουὅτι ξεκίνησαν καί θά συνεχίσουν πιστοί στήν παναιρετική Ἐγκύκλιο τοῦ 1920 (!!!) τήν ὁποία ἐχαρακτήρισαν τῆ ἀκαθάρτω πνευματικῶς γλώττη των ὡς τόν Καταστατικό των Χάρτη!!! Κατά τά ἄλλα κάποιοι εὐήθεις καί βεβλαμένοι τόν τε νοῦν τά τ’ ὄμματα τρώγουν τό τυρί τῆς φάκας,ὅπερ ἐστί ἡ παραχώρηση διορθώσεων τινῶν. Τί νά ποῦμε παρά τό λαϊκόν σιγά «ἅγιοι» ἀγωνιστές τοῦ γλυκοῦ νεροῦ μή στάξει ἡ οὐρά τοῦ γαϊδάρου ἐπάνω ἀπό τό βρωμερό πηγάδι τοῦ Ἅδου, ἐκ τοῦ ὁποίου σᾶς ποτίζει ὁ φοβερός καί τρομερός ὡςἐπιτήδειος γιά προδοσίες κυρ- Ἀρχοντώνης!
Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι Πάντες νά μᾶς λυπηθοῦν!
Καιρός Ὁμολογίας Πίστεως! Στῶμεν καλῶς! Στῶμεν μετά φόβου!