Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Η EΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ


 Ἡ μόλυνση που ἔχει προκαλέσει καὶ προκαλεῖ ὁ οἰκουμενισμὸς

φαίνεται στοὺς λόγοις ἀλλὰ μὴ ἔργοις ʺἀντιοικουμενιστέςʺ

Οἱ τέτοιου εἴδους ʺἀντιοικουμενιστέςʺ κατηγοροῦν τοὺς οἰκουμενιστὲς ὡς αἵρεση, 
ἀλλὰ συγχρόνως συλλειτουργοῦν καὶ ἐπικοινωνοῦν ἐγκάρδια μαζί τους ξεχνώντας καὶ αὐτοὶ τὸ τοῦ Παύλου «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ».

Οἱ τέτοιου εἴδους ʺἀντιοικουμενιστέςʺ εἶναι καὶ αὐτοὶ λαλίστατοι σὲ ἡμερίδες καὶ διαλέξεις ἀκαδημαϊκοῦ ὕφους κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ 
ἀλλὰ σιγοῦν, ὅταν διώκονται ὁμολογητὲςὀρθόδοξοι ποιούμενοι κοινῶς τὴν νήσσαν.

Οἱ τέτοιου εἴδους ʺἀντιοικουμενιστέςʺ 
ἀσκοῦν κριτικὴ ὀρθῶς στοὺς οἰκουμενιστές, 
ἀλλὰ δὲν δέχονται κριτικὴ περὶ τῆς ἀσυνέπειάς τους.

Οἱ τέτοιου εἴδους ʺἀντιοικουμενιστέςʺ ἀνέδειξαν ὀρθῶς ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ παράλληλα συνέβαλαν μέσω τῆς ἀπραξίας καὶ ἀσυνέπειάς τους στὴν διάδοση καὶ ἐδραίωση του.

Οἱ τέτοιου εἴδους ʺἀντιοικουμενιστέςʺ μιλοῦν γιὰ τὴν ἔλλειψη κατήχησης τοῦ ποιμνίου, 
ἀλλὰ οἱ ἴδιοι ἀναπαύονται στὶς ἔδρες τους, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ὀργώσει ὅλην τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀφυπνίσουν τοὺς πιστούς.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἂς ἀφήσουμε, ὡς ἐπίλογο, ἕναν μεγάλο ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ μιλήσει:

«Ὅλοι θέλουμε νὰ δώσει ὁ Θεὸς ἐνότητα πίστεως στὸν κόσμο. Μὰ ἐσεῖς τὰ μπερδεύετε τὰ πράγματα. Ἄλλο ἡ συμφιλίωσις τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἄλλο ἡ συμφιλίωση τῶν θρησκειῶν.

Ὁ Χριστιανισμὸς ἐπιβάλλει ν' ἀγαπᾶμε μὲ ὅλη μας τὴν καρδιὰ τοὺς πάντες, ὅποια πίστη καὶ ἂν ἔχουν!
Συγχρόνως ὅμως μᾶς διατάζει νὰ κρατᾶμε ἀλώβητη τὴν πίστη μας καὶ τὰ δόγματά της.

Σὰν χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἐλεεῖτε ὅλο τὸν κόσμο, ὅλους τοὺς ἀνθρώπους! Ἀκόμη καὶ τὴν ζωή σας νὰ δώσετε γι’ αὐτούς. Ἀλλά τὶς ἀλήθειες Τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ τὶς θίξετε. Γιατὶ δὲν εἶναι δικές σας. Ἡ πίστη Τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἰδιοκτησία μας νὰ τὴν κάνωμε ὅ,τι θέλουμε»!
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Tsakiroglou.a@gmail.com