Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

ΠΩΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ (βίντεο)


Νά πῶς θά ἐπαληθευθεῖ ἡ Ἀποκάλυψη

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ συγχωρεθέντος μοναχοῦ Παρθενίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἀποκαλύπτουμε: 

πῶς θά ἐμφανίζεται ὁ Ἀντίχριστος στούς ἔσχατους καιρούς σέ ὅλον τόν κόσμο ταυτόχρονα καί θά ἐπιβάλλεται διά νόμου νά τόν προσκυνοῦν ὅλοι!

  • Εἴτε μέ τήν τεχνολογία τοῦ ὁλογράμματος, 
  • εἴτε μέ τήν παρεμφερή τεχνολογία τρισδιάστατης εἰκόνας 3d θά ἐμφανίζεται σέ δημόσιους χώρους ὁ Ἀντίχριστος ταυτόχρονα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί θά ἐπιβάλλεται ἡ προσκύνησίς του ὡς Θεό.
Ἀκριβῶς ὅπως μᾶς λέγουν καί προειδοποιοῦν ἡ Ἀποκάλυψις καί πολλοί Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας στίς προφητεῖες τους περί Ἀντιχρίστου καί ἐσχάτων χρόνων. 

Ὅποιος θά ἀρνεῖται νά τόν προσκυνήσει, θά διώκεται, θά συλλαμβάνεται καί θά ὁδηγεῖται σέ θάνατο.

"καί πλανᾷ (ὁ ψευδοπροφήτης τοῦ Ἀντιχρίστου) τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς
διά τά σημεῖα ἅ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου,
λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπι τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ,
ὅς εἶχε τήν πληγήν τῆς μαχαίρας καί ἔζησε.
καί ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου,
ἵνα καί λαλήσῃ ἡ εἰκών τοῦ θηρίου καί ποιήσῃ,
ὅσοι ἐάν μή προσκηνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι"
(Ἀποκ. ιγ΄, 14-15)

Σελίδα 147 (Τά ἀνησυχητικά σημεῖα τῶν καιρῶν)
Παραθέτουμε καί ἀντίστοιχα βίντεο πού ἐπιβεβαιώνουν τόσο ἀπό μαρτυρίες ἐπιστημόνων-τεχνικῶν ὅσο καί ἀπό πραγματικά συμβάντα χρήσης τοῦ ὀλογράμματος καί τῆς τρισδιάστατης εἰκόνας σέ κοινό δημόσια, τοῦ λόγου τό ἀληθές!
Νά πῶς ὁ Ἀντίχριστος θά ἐμφανίζεται καί πῶς θά εἶναι ψευδῶς "πανταχοῦ παρών" καί τούς πάντας πλανῶν....
Βίντεο: