Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ "ΣΧΕΔΙΑ" ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ!!!!! ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΜΕ ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΒΑΤΟΥ!!!!

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΟΥ ...

....Σε τελικό στάδιο ίσως καθίσει ο «Μετρέγια» στο θρόνο του Πάπα της Ρώμης γιατί η οικογένεια του (David mayer de Rothschild)  = ο ψευδοπροφήτης » είναι και ο επίσημος διαχειριστής και θησαυροφύλακας της ''περιουσιας'' του Βατικανού...

Πρώτο στάδιο η ένωση των χριστιανικών αιρέσεων με μια κεφαλή τον Πάπα και ένα Πατριαρχείο για όλη την Ευρώπη = 

Η ψευτο «Αναλαμπή της Ορθοδοξιας»

Δεύτερο στάδιο η ένωση των τριών Μονοθεϊστικών θρησκειών = ( ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΙΣΛΑΜ - ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΪΚΗΣ ) τότε θα κτιστεί ο Ναός του Σολόμωντα ...


Τρίτο στάδιο η ένωση όλων των θρησκειών και δοξασιών του κόσμου από τότε που υπήρξε ο άνθρωπος στη γη...

Τέταρτο στάδιο η ''θρησκεία'' στο πάνθεον της ΓΑΙΑΣ...( για να τα έχει όλα έτοιμα ο Μετρέγια) 

Πέμπτο σταδιο η ανάδειξη του ψευδοπροφητου ως Μεσσία του κόσμου μέσω του Π.Σ.Ε. και ως Παγκόσμιου Μεσσία και κυβερνήτη όλου του κόσμου ( μετά από το πατατράκ της φτιαχτής ''οικονομικής κρίσης'' και παγκόσμιος χρεωκοπίας και της αναμπουμπούλας του 3'ου παγκόσμιου πολέμου ) 

Υ.Γ. Έρχεται ο '' μαρμαρωμένος βασιλιάς '' και καταργει σε έκτο στάδιο όλες τις θρησκείες του κόσμου που εφηύραν το μίσος και κατέστρεψαν τον πλανήτη ( ΣΑΝ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ) και τις καταργεί όλες αυτοανακυρήσοντας τον εαυτό του '' Θεό" ( με καθε μέθοδο απάτης ) μέσα στο Ναό του θεού (Ιεροσολύμων ) 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
« Τι θα συμβεί πριν από τη Δευτέρα Παρουσία» 
1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν,
2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.
3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός.
5 Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;
6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ·
7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·
8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ·
9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ' ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους
10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ' ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς·
11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει
12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ' εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β'- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
users.sch.gr

elladapoyantisteketai.blogspot.gr