Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!!! π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

«Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σ. Σειρ. 4,28).

Ἡ μασονία μᾶς ἔχει περικυκλώσει ἀπὸ δυσμὰς καὶ ἀνατολάς, κ᾿ εἶνε ἕτοιμο τὸ ἔθνος νὰ τιναχτῇ στὸν ἀέρα.
Ἀλλὰ δὲν θὰ τιναχτῇ στὸν ἀέρα! Ὑπάρχουν οἱ μάρτυρες, ὑπάρχουν οἱ ἅγιοι, ὑπάρχουν οἱ νεκροί, ὑπάρχει Θεός. Δὲν θὰ τιναχτῇ στὸν ἀέρα, ὑπὸ ἕνα ὅρον. Ποιόν ὅρο; Διαβάστε τὸ ῥητὸ ποὺ ἔχω γραμμένο ἐκεῖ ψηλά· «Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σ. Σειρ. 4,28). Διαβάστέ το καὶ βάλτε το μέσα στὴν καρδιά σας, γιὰ νὰ γίνῃ τὸ ῥητὸ αὐτὸ σύμβολο τοῦ ἀγῶνος μας.
Πρέπει νὰ ξεσηκωθοῦμε. Ἐγὼ τὸ ἐδήλωσα καὶ στὴν Πτολεμαΐδα καὶ στὴ Φλώρινα. Θὰ τὸ δηλώσω καὶ στὴν Ἀθήνα, μπροστὰ σ᾿ ὅλο τὸν Ἑλληνικὸ λαό, τὸν ὁποῖον ὑπηρετῶ πενήντα χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ φόρεσα τὸ ράσο· Δὲν θὰ ὑπογράψω τοιαῦτα διαζύγια! Καὶ θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ὄχι μόνον ἐγώ, ὁ ἁμαρτωλὸς Αὐγουστῖνος ἐπίσκοπος Φλωρίνης, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἐπίσκοποι, κι ἄλλοι ἱερεῖς θὰ ἀγωνισθοῦμε.
Ἔχουμε στὴν πλάτη μας μιὰ ἱστορία. Διωχθήκαμε ἀπὸ Βουλγάρους, διωχθήκαμε ἀπὸ Ἰταλούς, διωχθήκαμε ἀπὸ Γερμανούς, διωχθήκαμε ἀπὸ ἀντάρτες. Ἂς διωχθοῦμε λοιπὸν καὶ τώρα. Ἂς πεθάνουμε στὴ φυλακὴ γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ. Μιὰ φορὰ ζῇ κανεὶς στὸν κόσμο αὐτό. Θὰ τολμήσουμε. Καὶ θ᾿ ἀποδείξουμε στοὺς μεγάλους, ὅτι δὲν θὰ νικήσῃ ἡ μασονία, δὲν θὰ νικήσουν τὰ ἀξιώματα. Καὶ ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ γίνῃ Δανία, δὲν θὰ γίνῃ Νορβηγία, δὲν θὰ γίνῃ Σικάγο. Θὰ μείνῃ Ἑλλάς. Ἑλλὰς – χριστιανισμός, Ἑλλὰς – Ὀρθοδοξία.
Θὰ μιλήσουμε πάλι στὸν ὑπουργὸ τῆς δικαιοσύνης. Τοῦ ὡμιλήσαμε μιὰ φορά, τοῦ ὡμιλήσαμε δυὸ φορές, θὰ τοῦ ὡμιλήσουμε μὲ ἀκόμη πιὸ σκληρὰ γλῶσσα αὔριο. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο, ἢ μᾶλλον ὄχι πίσω ἀπὸ τὸν Αὐγουστῖνο ―δὲν εἶνε κάτι τὸ προσωπικό―, ἀλλὰ πίσω ἀπὸ τὸ λάβαρο τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶνε ὅλος ὁ λαὸς τῆς Ἑλλάδος.

"Ἀπὸ ᾿δῶ κ᾿ ἐμπρὸς πρέπει οἱ χριστιανοὶ νὰ ξυπνήσουμε. Νὰ βγοῦμε ἔξω, νὰ φωνάξουμε, νὰ διαμαρτυρηθοῦμε, νὰ ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μας."


Ἀπομαγνητοφωνημένο απόσπασμα εσπερινής ὁμιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου. Έγινε στην Αθήνα, στις 21-11-1976