Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

ΗΡΘΕ Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ Ο "ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ" (Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου)


Γέροντα, πέστε μας κάτι γιά τόν Ἀντίχριστο.


– Ἄς ποῦμε μιά φορά γιά τόν Χριστό…Ὅσο μποροῦμε νά εἴμαστε κοντά στόν Χριστό. Ἄν εἴμαστε μέ τόν Χριστό, τόν Ἀντίχριστο θά φοβηθοῦμε; Μήπως τό ἀντίχριστο πνεῦμα δέν ὑπάρχει τώρα; Τό κακό οὕτως ἤ ἄλλως τό κάνει τό ἀντίχριστο πνεῦμα. Καί ἄν γεννηθῆ καί ἕνα ἀντίχριστο τέρας καί κάνη μερικά μπανταλά, θά γελοιοποιηθῆ στό τέλος.
Θά συμβοῦν ὅμως γεγονότα πολλά. Ἴσως προλάβετε νά ζήσετε καί ἐσεῖς πολλά ἀπό τά σημεῖα πού γράφει ἡ Ἀποκάλυψη.

Σιγά-σιγά ἀρκετά ἀρχίζουν νά βγαίνουν. Φωνάζω ὁ ταλαίπωρος πρίν ἀπό πόσα χρόνια! Εἶναι φοβερή, ἐξωφρενική ἡ κατάσταση! Ἡ παλαβομάρα ἔχει ξεπεράσει τά ὅρια. Ἦρθε ἡ ἀποστασία καί μένει τώρα νά ἔρθη «ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας»2. Θά γίνη τρελλοκομεῖο. Μέσα στήν ἀναμπουμπούλα πού θά ἐπικρατῆ, θά ξεσηκωθῆ κάθε κράτος νά κάνη ὅ,τι τοῦ λέει ὁ λογισμός. Ὁ Θεός νά βάλη τό χέρι Του, τά συμφέροντα τῶν μεγάλων νά εἶναι τέτοια, πού νά μᾶς βοηθήσουν. Κάθε λίγο θά ἀκοῦμε κάτι καινούργιο. Θά βλέπουμε νά γίνωνται τά πιό ἀπίθανα, τά πιό παράλογα πράγματα. Μόνο πού τά γεγονότα θά περνᾶνε τάκα-τάκα.

Οἰκουμενισμός, κοινή ἀγορά, ἕνα κράτος μεγάλο, μιά θρησκεία στά μέτρα τους. Αὐτά εἶναι σχέδια διαβόλων. Οἱ Σιωνιστές ἑτοιμάζουν κάποιον γιά Μεσσία. Γι᾽ αὐτούς ὁ Μεσσίας εἶναι βασιλιάς, δηλαδή θά κυβερνήση ἐδῶ στήν γῆ. Οἱ Ἰεχωβάδες καί αὐτοί ἀποβλέπουν σέ ἕναν βασιλιά ἐπίγειο. Θά παρουσιάσουν οἱ Σιωνιστές ἕναν, καί οἱ Ἰεχωβάδες θά τόν δεχθοῦν. Θά ποῦν «αὐτός εἶναι». Θά γίνη μεγάλη σύγχυση. Μέσα στήν σύγχυση αὐτή ὅλοι θά ζητοῦν ἕναν Μεσσία, γιά νά τούς σώση. Καί τότε θά παρουσιάσουν κάποιον πού θά πῆ: «Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἰμάμης, ἐγώ εἶμαι ὁ πέμπτος Βούδδας, ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός πού περιμένουν οἱ Χριστιανοί, ἐγώ εἶμαι αὐτός πού περιμένουν οἱ Ἰεχωβάδες, ἐγώ εἶμαι ὁ Μεσσίας τῶν Ἑβραίων». Πέντε «ἐγώ» θά ἔχη!…

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὅταν λέη στήν πρώτη ἐπιστολή «Παιδία,…ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καί νῦν ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν…»,3 δέν ἐννοεῖ ὅτι καί ὁ ἀναμενόμενος Ἀντίχριστος θά εἶναι σάν τούς διῶκτες Μαξιμιανούς καί Διοκλητιανούς, ἀλλά ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι ὁ ἀναμενόμενος κατά κάποιον τρόπο ἐνσαρκωμένος διάβολος, πού θά παρουσιασθῆ στόν ἰσραηλιτικό λαό ὡς Μεσσίας καί θά πλανήση τόν κόσμο. Ἔρχονται δύσκολα χρόνια· θά ἔχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θά ἔχουν μεγάλο διωγμό οἱ Χριστιανοί.
Καί βλέπεις, οἱ ἄνθρωποι οὔτε κἄν καταλαβαίνουν ὅτι ζοῦμε στά σημεῖα τῶν καιρῶν, ὅτι προχωρεῖ τό σφράγισμα. Εἶναι σάν νά μή συμβαίνη τίποτε. Γι᾽ αὐτό λέει ἡ Γραφή ὅτι θά πλανηθοῦν καί οἱ ἐκλεκτοί4. Ὅσοι δέν θά ἔχουν καλή διάθεση, δέν θά φωτισθοῦν καί θά πλανηθοῦν στά χρόνια τῆς ἀποστασίας. Γιατί, ὅποιος δέν ἔχει τήν θεία Χάρη, δέν ἔχει πνευματική διαύγεια, ὅπως καί ὁ διάβολος.

– Πιστεύουν, Γέροντα, οἱ Σιωνιστές τά περί Ἀντιχρίστου;
– Αὐτοί θέλουν νά κυβερνήσουν ὅλον τόν κόσμο. Χρησιμοποιοῦν γιά νά πετύχουν τόν σκοπό τους τήν μαγεία καί τόν σατανισμό. Τήν σατανολατρία τήν βλέπουν σάν μιά δύναμη, πού θά τούς βοηθήση στά σχέδιά τους. Πᾶνε δηλαδή νά κυβερνήσουν τόν κόσμο μέ σατανική δύναμη. Τόν Θεό δέν Τόν βάζουν στόν λογαριασμό τους. Θά εὐλογηθοῦν ὅμως ἔτσι ἀπό τόν Θεό; Μέσα ἀπό αὐτό ὁ Θεός θά βγάλη πολλά καλά. Οἱ ἄλλες σατανικές θεωρίες κράτησαν τοὐλάχιστον ἑβδομῆντα χρόνια· αὐτοί οὔτε ἑπτά χρόνια δέν θά κρατήσουν.
– Γέροντα, ὅταν ἀκούω γιά τόν Ἀντίχριστο, νιώθω ἕναν φόβο μέσα μου.
– Τί φοβᾶσαι; Πιό φοβερός θά εἶναι ἀπό τόν διάβολο; Αὐτός εἶναι ἄνθρωπος. Ἐδῶ ἡ Ἁγία Μαρίνα ἔδερνε τόν διάβολο καί ἡ Ἁγία Ἰουστίνα τόσους δαίμονες διέλυσε. Στό κάτω κάτω ἐμεῖς δέν ἤρθαμε νά βολευτοῦμε σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο.

Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου
Λόγοι, τ. Β´, Πνευματική Ἀφύπνιση, ἔκδ. Ἱερόν
Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολό-
γος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 1999, σσ. 175-177.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Παρακαταθήκη», τεύχος Μαΐου – Ιουνίου 2014