Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΑΛΩ!!!


ΟI ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΤΕΟΙ!!!(ΒΙΝΤΕΟ) Δημόσια προπαγάνδα τῆς ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ
καί εἰσαγωγικό βῆμα τῆς ἐγκαθίδρυσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
μέ συμπροσευχές Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν
γιά ἰσλαμιστές
σέ μετάδοση παγκόσμιας ἐμβέλειας!
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-ΠΑΠΙΣΜΟΣ-ΙΣξΛΑΜ!
Καταλάβατε;...
Κλαῖμε μέ μαῦρο δάκρυ!Μέχρι πρότινος, Πατριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος καί κάποιοι Ἐπίσκοποι, μᾶς διαβεβαίωναν ὅτι δέν θά ὑπῆρχαν συμπροσευχές μέ τόν παναιρεσιάρχη οἰκουμενιστή αἱρετικό παπικό Πάπα Φραγκίσκο κι ὅτι ἔρχεται ὡς "πολιτικός ἡγέτης"! Ψεύδονταν ἀσυστόλως, διότι ἐγνώριζαν τό πρωτόκολλο καί τό πρόγραμμα πού θά ἀκολουθοῦσαν! Δέν γράφθηκαν οἱ συμπροσευχές ἐκείνη τήν ὥρα πού ἀναπέμφθηκαν!....

Ἐμεῖς, βέβαια, ὡς Ἱστολόγιο δέν φάγαμε καμμία στιγμή τό κουτόχορτο πού μᾶς σέρβιραν! Εἶναι ποτέ δυνατόν νά ἀποποιηθεῖ ὁ Πάπας τήν θρησκευτική του ἰδιότητα, τά "ἀλάθητα" καί τά "πρωτεῖα"; Βοούσαμε καί κράζαμε ὅτι θά ὑπῆρχαν συμπροσευχές.

Σᾶς παρουσιάζουμε τό βίντεο γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, καί κατόπιν, κάποιους ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες γιά τίς συμπροσευχές πού καθιστοῦν καθαιρετέους, μέ ἀποδείξεις on camera, τούς ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες μας πού συμμετεῖχαν δημόσια καί εὐθαρσῶς σέ αὐτές!
Τό βίντεο:
Κάποιοι ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας
γιά τίς συμπροσευχές:


3. Κανών ΜΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω".


8. Κανών ΛΒ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ αἵρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινες εἰσίν ἀλογίαι μᾶλλον, ἤ εὐλογίαι".

10. Κανών ΛΔ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ πάντα χριστιανόν ἐγκαταλείπειν Μάρτυρας Χριστοῦ, καί ἀπιέναι πρός τούς ψευδομάρτυρας, τοῦτ' ἐστιν αἱρετικῶν, ἤ αὐτούς πρός τούς προειρημένους, αἱρετικούς γινομένους· οὗτοι γάρ ἀλλότριοι τοῦ Θεοῦ τυγχάνουσιν. Ἔστωσαν οὖν ἀνάθεμα οἱ ἀπερχόμενοι πρός αὐτούς".

2. Κανών Θ' τοῦ Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας:
"Ἐρώτησις.
Εἰ ὀφείλει Κληρικός εὔχεσθαι, παρόντων Ἀρειανῶν, ἤ ἄλλων αἱρετικῶν; ἠ οὐδέν αὐτόν βλάπτει, ὁπόταν αὐτός ποιῇ τήν εὐχή, ἤγουν τήν προσφοράν;

Ἀπόκρισις.
Ἐν τῇ θεία ἀναφορᾷ ὁ Διάκονος προσφωνεῖ πρό τοῦ ἀσπασμοῦ: "Οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε". Οὐκ ὀφείλουσιν οὖν παρεῖναι, εἰ μή ἄν ἐπαγγέλλωνται μετανοεῖν καί ἐκφεύγειν τήν αἵρεσιν".

Πηγή βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=OJUbGijfPy8