Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

H ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ!!!

 
«Tρέχουν» λοιπὸν τὰ γεγονότα, καὶ γνωστές-ἄγνωστες Σκοτεινὲς Δυνάμεις ἀναγκάζουν μὲ πολλοὺς τρόπους (καὶ διὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ μὲ πολέμους, καὶ ἐξοπλίζοντας ἀδιστάκτους τρομοκράτες, καὶ μὲ τεχνητὲς οἰκονομικὲς κρίσεις, καὶ μὲ προμελετημένες ὑπερχρεώσεις κρατῶν, καὶ τὴν ἐξαθλίωσι λαῶν), βοηθούσης καὶ τῆς πρωτοφανοῦς ἐλλείψεως ἀξίων ἡγετῶν, ἀναγκάζουν, λέγομε, τὴν ἀνθρωπότητα, νὰ ζητήσῃ ἕνα σωτῆρα, γιὰ νὰ τὴ σώσῃ ἀπὸ τὰ δεινά, ἐλπίζοντας, ὅτι αὐτός, ἐπιτέλους, θὰ τῆς προσφέρῃ εἰρήνη, ἀσφάλεια, οἰκονομικὴ ἄνεσι καὶ δικαιοσύνη. Καὶ ὁ σωτήρας αὐτός, σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες, ποὺ ὅλοι λίγο-πολὺ γνωρίζουμε, γιὰ μὲν τοὺς Ἑβραίους, ποὺ δὲν ἐπίστευσαν στὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, θὰ εἶναι ὁ ἀναμενόμενος ἀκόμη ἀπ’ αὐτοὺς μεσσίας, ἀλλὰ καὶ παγκόσμιος βασιλέας, ποὺ θὰ κυβερνήσῃ, κατ’ αὐτούς, ὅλα τὰ ἔθνη ἐπὶ τῆς γῆς, γιὰ ἐμᾶς δὲ τοὺς Χριστιανοὺς θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος, «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός» (Β΄ Θεσ. 2:3-4).
Ἑπομένως μᾶς ἀφοροῦν ἄμεσα πολλὰ (κάθε ἄλλο παρὰ τυχαῖα) γεγονότα-σημεῖα τῶν καιρῶν, ποὺ συμβαίνουν στὶς ἡμέρες μας, καὶ πρέπει νὰ τὰ παρακολουθοῦμε μὲ «καλὴ ἀνησυχία», ὅπως συμβούλευε ὁ Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, μὲ προσοχὴ καὶ νηφαλιότητα, καὶ νὰ γρηγοροῦμε, καὶ νὰ ἑτοιμαζώμεθα νὰ ὑποδεχθοῦμε ὄχι τὸν Ἀντίχριστο, ἀλλὰ τὸν «ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός» ἐρχόμενο Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ψυχῶν μας καὶ «Βασιλέα τῶν ὅλων» Κύριο καὶ μεγάλο Θεὸ Ἰησοῦ Χριστό, «ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς» (Ματθ. 24:30). 

Ἰδοὺ ἕνα ἀπὸ τὰ σύγχρονα αὐτὰ γεγονότα, ποὺ πρέπει νὰ ἐνδιαφέρουν κάθε ἀληθινὸ καὶ συνειδητὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανό: Ὅπως ἀναφέρουν πολλὰ δημοσιεύματα, τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν Ἱερουσαλὴμ παρατηρεῖται ἕνας πρωτοφανὴς ὀργασμὸς ἐργασιῶν καὶ μία ἄνευ προηγουμένου κινητικότητα, μὲ ἐπίκεντρο τὴν προετοιμασία γιὰ τὴν σταδιακὴ καὶ ἄρτια μελετημένη ἀνοικοδόμησι τοῦ τρίτου Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. Πράγματι, ἡ Ἁγία Πόλι, ποὺ ἐδῶ καὶ πολλοὺς μῆνες ἔχει φορέσει τὰ γιορτινά της φορέματα, γνωρίζει πάλι, ὅπως λέγουν χαρούμενοι οἱ Ἑβραῖοι, ἡμέρες δόξης καὶ ἔρχονται ἡμέρες ἐνδοξότερες, λέγουν, ὅπως ἐκεῖνες ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Δαυῒδ καὶ τοῦ Σολομῶντος! Μαζὶ δὲ μὲ πολλοὺς Ἑβραίους τῆς Διασπορᾶς, πολλὰ ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες-ρεκὸρ κάθε ἐθνικότητος ἐπισκέπτονται τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Ἱερουσαλήμ, γιὰ νὰ παρακολουθήσουν ποικίλες θρησκευτικὲς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ σχετίζονται μὲ πολλὲς Ἑβραϊκὲς ἑορτές, καὶ πολιτιστικὰ δρώμενα, ποὺ ἀναδεικνύουν τὸν μακραίωνο, σπάνιο καὶ σπουδαιότατο πολιτισμὸ τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ἔθνους. Ἰδιαιτέρα δὲ λαμπρότητα εἶχαν εἰδικὲς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες εἶχαν σχέσι μὲ τὴν προαναφερθεῖσα προετοιμασία γιὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. Ὡς γνωστόν, κατὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τὰ Ρωμαϊκὰ στρατεύματα τὸ 70 μ.Χ., καταστράφηκε ὁλοσχερῶς καὶ ὁ ἱστορικὸς Ναὸς τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι ἔκτοτε ἔμειναν ἐπὶ 20 ὁλοκλήρους αἰῶνες χωρὶς τὸν μοναδικὸ τόπο λατρείας των! Ἀλλὰ στὶς ἡμέρες μας ἦλθε, φαίνεται, τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, γιὰ νὰ ἀνοικοδομηθῇ λίαν προσεχῶς καὶ ὁ Ναός.
Ὅταν δὲ γίνῃ αὐτό, θὰ ἀποτελέσῃ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα ἐσχατολογικὰ σημεῖα, μετὰ τὴν ἵδρυσι τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραὴλ τὸ 1948, τὴν ἀνακατάληψι ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλῖτες τῆς Ἱερουσαλὴμ τὸ 1967 καὶ τὴν ἐμφάνισι στὶς ἡμέρες μας τοῦ γραμμωτοῦ κώδικος μὲ τὸ 666, σημεῖα προφητευμένα, τὰ ὁποῖα μᾶς προειδοποιοῦν, ὅτι συντόμως θὰ συμβοῦν καὶ τὰ ἄλλα δύο ἐναπομείναντα κοσμοϊστορικὰ καὶ συγκλονιστικὰ γεγονότα, δηλαδὴ ὁ ἐρχομὸς καὶ ἡ παγκοσμία διακυβέρνησι τοῦ Ἀντιχρίστου, καὶ ἡ Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἀξίζει, νομίζομε, νὰ ἀναφέρωμε καὶ ὡρισμένες λεπτομέρειες, ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ νέο Ἑβραϊκὸ Ναὸ καὶ τὶς προετοιμασίες γιὰ τὴν ἀναβίωσι τῆς Ἰουδαϊκῆς Λατρείας μέσα σ’ αὐτόν: 

1) Διωρίσθηκε ἀπὸ τὸ Sanhedrin (Μέγα Ἑβραϊκὸ Συνέδριο) ὁ πρῶτος μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες ἀρχιερέας, καὶ καταρτίσθηκε ἕνα μητρῶο 300.000 Ἰουδαίων ἀνδρῶν, μὲ ξεκάθαρη Πατριαρχικὴ γενεαλογία καὶ ρίζα Ἀαρωνίτικη, ὥστε νὰ γίνουν ἀργότερα ἱερεῖς καὶ νὰ ὑπηρετήσουν στὸ Ναό. 

2) Ἱδρύθηκε ἐπίσης Ἱερατικὴ Σχολὴ γιὰ τὴν μόρφωσι καὶ ἐκπαίδευσι τῶν ἱερέων. 

3) Σύμφωνα μὲ λεπτομερεῖς περιγραφές, ποὺ διασῴζονται στὴν Π. Δ. καὶ γενικώτερα στὴν πλουσιωτάτη Ἑβραϊκὴ θρησκευτικὴ Παράδοσι, ἑτοιμάσθηκε βαρύτιμη ἀρχιερατικὴ στολὴ καὶ μία ἀπὸ πολυτίμους λίθους ἀρχιερατικὴ μίτρα, ράβονται δὲ πυρετωδῶς μὲ τὰ καλύτερα ὑφάσματα τοῦ κόσμου τὰ ἄμφια καὶ οἱ στολὲς τῶν ἱερέων.

4) Σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς Νομικὲς διατάξεις καὶ θρησκευτικὲς Παραδόσεις τῶν Ἑβραίων ἀποκαταστάθηκαν ἐπίσης ἢ κατασκευάσθηκαν ἐξ ἀρχῆς ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ἱερὰ σκεύη (χρυσά, ἀργυρά, χάλκινα ἢ ξύλινα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μουσικὰ ὄργανα ), -ακριβέστατα ἀντίγραφα τῶν πρωτοτύπων-, συμφώνως πρὸς τὶς προδιαγραφές, ποὺ εἶχε ὀρίσει γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν πρωτοτύπων τους ὁ ἴδιος ὁ Θεός. 
Μεταξὺ τῶν σκευῶν αὐτῶν ξεχωριστὴ θέσι ἔχει μία ὁλόχρυση Ἑπτάφωτη Λυχνία (Menorah), ἡ ὁποία ἐκτίθεται σὲ εἰδικὴ ἔκθεσι ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό. Στὴν ἔκθεσι αὐτὴ ἐκτίθενται καὶ πολλὰ ἄλλα ἱερὰ καὶ πολύτιμα σκεύη, ποὺ προορίζονται γιὰ τὸ Ναό.

5) Κατασκευάζεται ἐπίσης ὁ βωμός (θυσιαστήριο), ὅπου θὰ τελοῦνται καὶ θὰ προσφέρωνται οἱ θυσίες στὸ Θεό, ὅταν βεβαίως ὁ Ναὸς κτισθῇ καὶ ἀρχίσει νὰ λειτουργῇ κανονικά. 

6) Μία ἀπὸ τὶς σημαντικώτερες νομικὲς προϋποθέσεις, κατὰ τοὺς Ἑβραίους, γιὰ τὴν ἀνέγερσι καὶ ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ Ναοῦ ἦταν καὶ ἡ ὕπαρξι ξανθοκόκκινων ἀγελάδων, οἱ ὁποῖες προσφέρονταν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς στοὺς ἱερεῖς γιὰ θυσία. 

Σύμφωνα δὲ μὲ τὴν τελετουργικὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, κάθε ἀγελάδα (δάμαλις) ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀρτιμελὴς καὶ ἄμωμος, μὲ ἀκέραια καὶ ὑγιὰ ὅλα τὰ μέλη της, καὶ ἐπάνω της νὰ μὴ ἔχῃ φορτωθῆ ποτὲ ζυγός, μετὰ δὲ τὴ σφαγή της (ἔξω ἀπὸ τὸ στρατόπεδο τῶν Ἰσραηλιτῶν) καὶ τὴ θυσία, ἡ στάχτη της ἔπρεπε νὰ ἀναμειχθῇ μὲ νερό, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἱερέας θὰ ράντιζε ἑπτὰ φορὲς κατὰ τὴν κατεύθυνσι τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, πρᾶξι, ἡ ὁποία ἀπήλασε, ὅπως ἐπιστεύετο, τὸν λαὸ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του καὶ τὴ νομικὴ ἀκαθαρσία, ἐφ’ ὅσον, βεβαίως, εἶχε προηγηθῆ εἰλικρινὴς μετάνοια καὶ ἐξομολόγησι τῶν ἁμαρτιῶν τους στὸν ἱερέα (Ἀριθμ. 19). 
Αὐτὴ τὴν τελετὴ (τοῦ Ἐξιλασμοῦ) γιὰ τὸν ἐξαγνισμὸ ὅλων τῶν Ἰσραηλιτῶν προσπαθοῦν νὰ ἀναβιώσουν στὶς ἡμέρες μας οἱ Ἑβραῖοι. Μέχρι σήμερα, ἐπὶ 20 αἰῶνες, ἑώρταζαν μὲν ἐθιμοτυπικῶς κάθε χρόνο τὴν Ἡμέρα-Εορτὴ τοῦ Ἐξιλασμοῦ (Yom Kippur), δίχως ὅμως Ναό, ἱερατεῖο καὶ θυσιαστήριο, ἡ τέλεσι τῆς τελετῆς μὲ τὸν τρόπο, ποὺ διέταξε ὁ Θεός, ἦταν ἀδύνατη. 

Ἔλειπε ὅμως καὶ κάτι ἄλλο. Τί ἦταν αὐτό;
 Ἦταν οἱ ξανθοκόκκινες δαμαλίδες! Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ ὅτι, μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ, καὶ ἐπὶ 2.000 ἔτη, τὸ εἶδος αὐτὸ ἀγελάδος εἶχε ἐξαφανισθῆ τελείως στὸ Ἰσραήλ! Τὸν τελευταῖο καιρὸ οἱ δαμαλίδες αὐτὲς ἔκαμαν καὶ πάλι τὴν ἐμφάνισί τους, χαρίζοντας μεγάλη χαρὰ στοὺς θρησκευομένους Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι ἑρμηνεύουν τὴν ἐπανεμφάνισι αὐτῶν τῶν ζῴων ὡς σημαντικὸ σημεῖο, ὅτι δηλαδὴ ἐγγίζει καὶ ἡ ἐμφάνισι τοῦ μεσσίου των καὶ ἡ ἀνοικοδόμησι τοῦ Ναοῦ των. 

7) Τὰ τελευταῖα ἔτη διάφοροι Οἰκουμενιστικοὶ φορεῖς διοργανώνουν στὴν Ἱερουσαλὴμ μεταξὺ Ἑβραίων, Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων μηνιαῖες διαθρησκειακὲς συμπροσευχές, στὶς ὁποῖες ὑπερέχει τὸ λαϊκὸ στοιχεῖο, ὥστε νὰ ἐξοικειώνωνται στὸ νέο πανθρησκειακὸ περιβάλλον, ποὺ προωθεῖται παγκοσμίως, οἱ πιστοὶ τῶν τριῶν αὐτῶν «Ἀβρααμικῶν θρησκειῶν» (δηλ. αὐτῶν, ποὺ τὶς ἑνώνει ἡ κοινὴ πίστι στὴν μεγάλη Πατριαρχικὴ μορφὴ τῆς Π. Δ., τὸν Ἀβραάμ). 

8) Τὸ διάστημα μάλιστα 4-23.9.2016, διωργανώθηκαν πολλὲς ἐκδηλώσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ἔφθασαν στὴν Πόλι ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο ἑκατοντάδες, μουσικοί, ἠθοποιοί, τραγουδισταί, σκηνοθέτες, παραγωγοὶ καὶ ἄλλοι καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, τεχνικοὶ καὶ φοιτηταί, καθὼς καὶ πολλὲς διάσημες προσωπικότητες, ὥστε νὰ πραγματοποιηθοῦν μὲ ἐπιτυχία αὐτὲς οἱ ἐκδηλώσεις. 

9) Στὸ πλαίσιο δὲ δύο ἐτησίων φεστιβάλ, τοῦ Mekudeshet καὶ τοῦ Jerusalem Season of Culture, διωργανώθηκε καὶ μία ἄνευ προηγουμένου διαθρησκειακὴ ἐκδήλωσι-τελετή, στὴν ὁποία εἶχαν προσκληθῆ νὰ συμμετάσχουν καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέτες τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Ἰσλάμ, «τῶν τριῶν δηλαδὴ μεγαλυτέρων καὶ μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖες», ὅπως ἀναφέρουν σχετικὲς ἀνακοινώσεις τῶν διοργανωτῶν, «μοιράζονται μία πίστι σὲ ἕνα Θεό, καὶ μία ἀγάπη δίχως ὅρια γιὰ τὴν Ἱερουσαλήμ». 
Οἱ δὲ θρησκευτικοὶ ἡγέτες ἐπρόκειτο «νὰ διαλεχθοῦν μεταξύ τους, νὰ μελετήσουν, νὰ τραγουδήσουν καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν».
 Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ πληροφορία, ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴ αὐτὴ κίνησι τοῦ Φεστιβὰλ Mekudeshet εὑρίσκεται τὸ Βατικανό! (Steven DeNoon, Israeli News Live). Ἔτσι εἶναι πλέον φανερό, ὅτι μὲ τέτοιου εἴδους πρωτοβουλίες ὁ Πάπας θέτει σοβαρὴ ὑποψηφιότητα γιὰ νὰ παίξῃ τὸν ρόλο τοῦ Ψευδοπροφήτου-Ὑπασπιστοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου! 

10) Τὸ μεγαλύτερο μάλιστα ἐπίτευγμα τοῦ δευτέρου Φεστιβὰλ ἦταν ἡ μετατροπὴ ἐνὸς μεγάλου Κέντρου Μουσικῆς σὲ προσωρινὸ ναό, μὲ τὴν ὀνομασία «Ἀμήν». Ὁ νέος αὐτὸς ναός, στὸ Ὄρος τοῦ Ναοῦ, στὴν Παλαιὰ Πόλι τῆς Ἱερουσαλήμ, χαρακτηρίζεται ὡς «Οἶκος προσευχῆς γιὰ ὅλα τὰ ἔθνη καὶ ὅλους τοὺς πιστούς»! 
Σ’ αὐτὸ τὸ ναὸ συμπροσευχήθηκαν οἱ ἡγέτες τῶν θρησκειῶν, ποὺ προαναφέραμε. Στὰ διάφορα δημοσιεύματα γίνεται λόγος περὶ προσωρινοῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅπως φαίνεται, δὲν εἶναι ὁ τρίτος Ναὸς τοῦ Σολομῶντος. 
Ὁ Ναὸς τοῦ Σολομώντος, ὅταν κτισθῇ, θὰ εἶναι, ὅπως δείχνουν οἱ ἀρχιτεκτονικὲς μακέτες, πολὺ μεγαλύτερος, μεγαλοπρεπὴς καὶ θὰ ἐξυπηρετῇ, μᾶλλον, ἀποκλειστικῶς τὶς λατρευτικὲς ἀνάγκες τῶν Ἑβραίων, καὶ δὲν θὰ προσφέρεται γιὰ διαθρησκειακοὺς σκοποὺς καὶ οἰκουμενιστικὲς συμπροσευχές, διότι ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος Ναὸς ἐθεωρεῖτο μὲν ἀνέκαθεν ὡς τόπος ἱερός, ἡ δὲ εἴσοδος ἀλλοθρήσκων σ’ αὐτὸν ἐθεωρεῖτο ὡς βεβήλωσι αὐτοῦ (Πράξ. 21:28). Ἑπομένως, ὁποιαδήποτε εἴσοδος μὴ Ἰουδαίων στὸ μέλλον στόν τρίτο Ναὸ μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ ἀποκλεισθῇ. 
Εἴθε παρομοία εὐαισθησία γιὰ τὴν προφύλαξι τῆς ἱερότητος τῶν ναῶν νὰ εἶχαν καὶ οἱ δικοί μας Ὀικουμενισταί, οἱ ὁποῖοι, παραβαίνοντες τοὺς Ἱ. Κανόνας, ἐπιτρέπουν τὴν εἴσοδο στοὺς Ὀρθοδόξους ναοὺς σὲ πάσης φύσεως ἀλλοδόξους κληρικούς, γιὰ νὰ τελέσουν μαζὶ ἀνίερα συλλείτουργα καὶ ἀπαγορευμένες ρητῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία συμπροσευχές! 

Στὸ Ὄρος τοῦ Ναοῦ, ὅπου σύμφωνα μὲ τὴν Ἰουδαϊκὴ Παράδοσι εὑρίσκετο ὁ πρῶτος καὶ δεύτερος Ναὸς τοῦ Σολομῶντος καὶ ὅπου πρόκειται νὰ ἀνεγερθῇ καὶ ὁ τρίτος Ναός, εὑρίσκονται σήμερα δύο Ισλαμικὰ οἰκοδομήματα, τὸ τέμενος τοῦ Ὁμάρ καὶ ὁ Θόλος τοῦ Βράχου, τὰ ὁποῖα μέχρι σήμερα ἐπιστεύετο, ὅτι γιὰ νὰ κτισθῇ ὁ Ἰουδαϊκὸς Ναός,ἔπρεπε νὰ κατεδαφισθοῦν, ἐνέργεια, ποὺ θὰ ἐθεωρεῖτο ἄκρως ἐχθρικὴ καὶ θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσῃ μεγάλη σύρραξι μεταξὺ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ὁλοκλήρου τοῦ Μουσουλμανικοῦ κόσμου. 
Πρόσφατες ὅμως πληροφορίες ἀναφέρουν, ὅτι, σύμφωνα μὲ νέες ἀρχιτεκτονικὲς μελέτες καὶ κατόπιν διαλόγου μεταξὺ τῶν ἐνδιαφερομένων μερῶν, δὲν θὰ χρειασθῇ νὰ κατεδαφισθῇ κάποιο ἀπὸ τὰ τεμένη αὐτά. 
Ἀξίζει δὲ νὰ σημειωθῇ, ὅτι, χαρακτηρίζοντας οἱ Ἑβραῖοι τὸν προσωρινὸ ναὸ «Ἀμήν» ὡς «Οἶκο Προσευχῆς ὅλων τῶν Ἐθνῶν», θεωροῦν, ὅτι ἔτσι ἐκπληρώνεται τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ Προφήτου, «ἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου καὶ εὐφρανῶ αὐτοὺς ἐν τῷ οἴκῳ τῆς προσευχῆς μου· τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν, καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν ἔσονται δεκταὶ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου μου· ὁ γὰρ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, εἶπε Κύριος ὁ συνάγων τοὺς διεσπαρμένους ᾿Ισραήλ, ὅτι συνάξω ἐπ᾿ αὐτὸν συναγωγήν»! (Ἡσ. 56:7).
 Ἡ σύναξι ἐπίσης τῶν διεσπαρμένων σὲ ὅλο τὸν κόσμο Ἰουδαίων στὴ γῆ τῶν προγόνων τους, περὶ τῆς ὁποίας γίνεται λόγος στὴν προφητεία, ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ συγχρόνου Κράτους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ἀποτελώντας μία ἀκόμη ἐσχατολογικὴ προφητεία, ἡ ὁποία ἐκπληρώνεται καὶ αὐτὴ στὶς ἡμέρες μας.
 Ἡ σύναξι αὐτὴ ἐπιταχύνθηκε περισσότερο, μετὰ τὸ προσκλητήριο, ποὺ ἐσήμανε ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ραββίνους τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Chaim Kanievsky, καλώντας πέρυσι ὅλους τοὺς Ἑβραίους τῆς Διασπορᾶς νὰ ἐπιστρέψουν στὴ Πατρίδα τους τὸ συντομώτερο, διότι ἐπέκειτο ἐντὸς ὀλίγου ἡ ἐμφάνισι τοῦ ἀναμενομένου μεσσίου των! 

11) Ἐνδεικτικὸ τῆς ἀτμόσφαιρας, ποὺ ἐπικρατεῖ τὸν καιρὸ αὐτὸ στὸ Ἰσραὴλ εἶναι καὶ ἕνα ἀμφιβόλου ἐγκυρότητος διαδικτυακὸ δημοσίευμα, μὲ τὸν ἑξῆς κάθε ἄλλο παρὰ τιμητικὸ γιὰ κάποιους Χριστιανούς(;) τίτλο: «Χριστιανοὶ ἐπιστρέφουν στὶς Ἑβραϊκὲς ρίζες τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου», ἀναφέροντας, ὅτι ὅλο καὶ περισσότεροι Χριστιανοὶ ἀναζητοῦν καὶ εὑρίσκουν τὶς Ἑβραϊκὲς ρίζες των, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μεταθέτουν τὴν ἑβδόμη ἡμέρα (ἀναπαύσεως) ἀπὸ τὴν Κυριακὴ στὸ Σάββατο! (Breaking Israel News, 26.7.2016). 
Πιθανὸν νὰ πρόκειται περὶ Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας (ἀκραία Προτεσταντικὴ ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος καὶ χιλιαστικῶν τάσεων Ὁμολογία, μὲ θεμελιώδη διδασκαλία τὴν ἀπόρριψι τῆς Κυριακῆς καί, ἀντ’ αὐτῆς, τὴν τήρησι τοῦ Σαββάτου). Παρόμοιες εἰδήσεις εἶναι ἐνδεικτικὲς τῆς προφητευμένης συγχύσεως, ποὺ θὰ ἐπικρατήσῃ κατὰ τοὺς ἐσχάτους καιρούς, κυρίως δὲ τὶς ἡμέρες τοῦ Ἀντιχρίστου.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες το ανώτατο ιουδαϊκό συμβούλιο (Σανχεντρίν) κάλεσε το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον νεοεκλεγέν πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να εκπληρώσουν την βιβλική εντολή και τον ρόλο τους με την ανακατασκευή του εβραϊκού Ναού στην Ιερουσαλήμ.
Ο Ραβίνος Hillel Weiss, εκπρόσωπος του συμβουλίου Σανχεντρίν, επικοινώνησε με το πρακτορείο ειδήσεων Breaking Israel News, για να ανακοινώσει ότι ο Τράμπ πριν την εκλογή του έχει υποσχεθεί να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ (κάτι που δεν έκανε ο Ομπάμα και η Κλίντον).

Επίσης σε συνδυασμό με την εκφρασμένη επιθυμία του Πούτιν για την ανέγερση του τρίτου ναού, το ανώτατο εβραϊκό συμβούλιο απέστειλε επιστολή με την οποία προσφέρει και στους δύο ηγέτες την ευκαιρία να δράσουν ως σύγχρονοι «Κύροι» (μη-εβραϊοι βασιλιάδες, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σημασία του Ισραήλ και του Ναού του Σολομώντα).

 ipaideia.gr 

 pentapostagma.gr/
 eleysis-ellinwn.gr