Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΖΗΤΕΙ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΟ ΟΣΩΝ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
Ανέφερε στην εισήγησή του, στη Σύναξη των Προκαθημένων στο Σαμπεζύ, ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης:

“Συνοδικαὶ ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι ἄλλοτε ἐγένοντο σεβασταὶ ὑπὸ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ ὡς φωνὴ Θεοῦ («ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» {Πράξ. ιε’, 28}), σήμερον ἀμφισβητοῦνται ὑπὸ μερίδος πιστῶν, ἐνίοτε πρὶν ἢ ληφθοῦν καὶ ἀνακοινωθοῦν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ ἡ ἀποφασισθεῖσα ἵνα συνέλθῃ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀμφισβητεῖται ὑπό τινων «ἀγωνιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀποκαλουμένη ὑπ’ αὐτῶν «ληστρική» πρὶν ἢ ἀκόμη συνέλθῃ.

Ποῖον κανονικὸν κῦρος θὰ ἔχουν αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ ποίας κανονικὰς συνεπείας θὰ ἔχῃ ἡ τυχὸν ἀνυπακοὴ πρὸς αὐτάς;

Φρονοῦμεν ὅτι τοῦτο δέον νὰ διευκρινησθῇ ὑφ’ ἡμῶν πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως παρὰ τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλων δυσαρέστων συνεπειῶν ἐν τῷ σώματι τῆς Ἐκκλησίας.”

Καταρχήν να επαινέσουμε τον Παναγιότατο επειδή -όπως πολύ ορθά εμμέσως ανέφερε- το Άγιο Πνεύμα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη βαπτισματική θεολογία, με τη διηρημένη Εκκλησία και με την καταπάτηση των Ιερών Κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων που απαγορεύουν τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς και τους αλλόθρησκους.

Επομένως, Παναγιότατε, ορθά οι πιστοί αποκαλούν από τώρα ληστρική ψευδοσύνοδο οποιαδήποτε Σύνοδο εγκρίνει σε συνοδικό ή προσυνοδικό επίπεδο τις αιρέσεις αυτές ως πίστη της Εκκλησίας.

Η προτροπή του Παναγιότατου προς τους Ορθόδοξους Προκαθημένους να διευκρινήσουν ότι απαιτείται πειθαρχία και αποδοχή των αποφάσεων της ληστρικής αυτής ψευδοσυνόδου ερμηνεύεται σαν ευθεία απειλή αφορισμού όσων αρνηθούν να αποδεχτούν το κύρος και τις αποφάσεις της.

Ουδόλως μας εκπλήσσει η πρόταση αυτή του Παναγιότατου επειδή είναι απολύτως συμβατή με την αυταρχική ιδιοσυγκρασία του και τον ετσιθελικό χαρακτήρα του. Περιττόν, επίσης, να αναφέρουμε ότι ουδόλως μας πτοεί η απειλή του και ότι δεν μας γεννά τον παραμικρό δισταγμό να εμμείνουμε ανυποχώρητοι στην αμετάκλητη απόφασή μας να μην προδώσουμε τον Χριστό και τους Αγίους με την αποδοχή αιρέσεων.

panayiotistelevantos.blogspot.gr